ก.พ.ร.

คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ประจำปีงบประมาณ 2556


การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (ก.พ.ร.) ปี2552


ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 11