งานพัสดุ

พระราชบัญญัติ
☛การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า (คลิก)
☛แนวทางปฎิบัติในการประกาศเผยแพ่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสพดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ รักษาโเรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (คลิก)
☛แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (คลิก)
☛แนวทางปฎิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (คลิก)
☛ การอนุมัติยกเว้นการปฎบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560และซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่4และวันที่7กันยายน2563เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2563 (คลิก)
☛ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก)
☛ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก)
กฏกระทรวง
☛ ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (คลิก) ☛ กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 (คลิก)
☛ กฏกระทรวง 7 ฉบับ (คลิก)
☛ กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (6 ต.ค.60) (คลิก)
☛ กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 (2 ก.พ.61) (คลิก)
☛ กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 (22 ส.ค.61) (คลิก)
☛ กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (28 พ.ย.61) (คลิก)
☛ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (10 ก.ค.62) (คลิก)
ระเบียบกระทรวงการคลัง
☛ ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (คลิก) ☛ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก) ☛ ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย (คลิก) ☛ ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน (คลิก)
☛ บัญชีนวัตกรรมไทย (คลิก) ☛ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (คลิก) ☛ ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (คลิก) ☛ -ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (คลิก) ☛ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก) :: การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (กค (กวพ) 0421.3/ว 299) (คลิก)
:: แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (กค 0421.4/ว26) (คลิก)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
☛แนวทางปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2563 a href="https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2021/03/20210302152101341.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">( ดาวน์โหลด ) ☛ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธฺในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มกราคม 2564( ดาวน์โหลด ) ☛การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ( ดาวน์โหลด ) ☛การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนประกอบการงานก่อสร้าง( ดาวน์โหลด ) ☛ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการนประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563( ดาวน์โหลด ) ☛ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการนประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2562( ดาวน์โหลด ) ☛แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์( ดาวน์โหลด ) ☛เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ( ดาวน์โหลด ) ☛ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กันยายน 2563( ดาวน์โหลด )
☛การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่( ดาวน์โหลด )
☛ แนวทางปฎิบัติการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ( ดาวน์โหลด )
☛ การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ( ดาวน์โหลด )
☛ การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากในระบบ e-GP ( ดาวน์โหลด )
☛ แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( ดาวน์โหลด )
☛ การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( ดาวน์โหลด )
☛ ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ( ดาวน์โหลด )
☛ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ( ดาวน์โหลด )
☛ ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2563 ( ดาวน์โหลด )
☛ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ( ดาวน์โหลด )
☛ การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ( ดาวน์โหลด )
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ย. 62 ( ดาวน์โหลด )
☛ การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง( ดาวน์โหลด )
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง (คลิก)
☛ บัญชีนวัตกรรมไทย (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ (11 พ.ย.62) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการบันทึกการซ่อมบำรุงในระบบ AX (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการดำเนินการโอนในระบบ AX (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ (คลิก)
☛ การใช้งานรหัส UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (คลิก)
☛ "Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง" (คลิก)
แบบฟอร์มเอกสาร
☛ งานพัสดุ :แบบฟอร์มขอบเขตงาน TOR (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มสรุปบัญชีวัสดุคงเหลือ(กรณีเป็นค่า I)เงินงบประมาณแผ่นดิน (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มสรุปบัญชีวัสดุคงเหลือ(กรณีเป็นค่า I)เงินรายได้ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มกระทบยอด (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (คลิก)
☛ งานพัสดุ : ตัวอย่างแบบภ.พ.09 (คลิก)
☛ งานพัสดุ : ตัวอย่างการโอนสิทธิ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างก่อสร้าง (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาซื้อขาย (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาเช่าคอม (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาคอม (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาเช่ารถยนต์ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างทำความสะอาด (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญารักษาความปลอดภัย (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาแลกเปลี่ยน (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างออกแบบ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาจ้างที่ปรึกษา (คลิก)
☛ งานพัสดุ : สัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : ใบตรวจรับพัสดุ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : หลักฐานการโอน (คลิก)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท รูปแบบ