งานบัญชีแบบฟอร์มเอกสาร

ตัวอย่าง รายละเอียดเอกสารการส่งมอบงาน ชุดเอกสารการส่งมอบทรัพย์สิน ทางราชการ

[intranet]

เอกสารดาว์นโหลด

ตัวอย่างเอกสารการส่งมอบงาน ชุดเอกสารส่งมอบทรัพย์สินทางราชการ (.rar) ::

ขั้นตอนการทำเอกสารส่งมอบ

หนังสือส่งมอบ

รายละเอียดประกอบการส่งมอบ

  1. รายงานเงินฝากธนาคาร
  2. รายงานจ่ายตรงค้างจ่าย
  3. รายงานเจ้าหนี้รอจ่าย
  4. แบบฟอร์มส่งมอบทรัพย์สิน
  5. สรุปรายงานการค้างเบิก
  6. สรุปรายงานเงินงบประมาณคงเหลือ

[/intranet]