คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ

คู่มือการใช้งาน Microsoft Dynamics AX
วิธีการเปลี่ยนรูปแบบวันที่
วิธีการเพิ่มภาษาไทย
วิธีการแสดงรายละเอียดการทำงานใน Microsoft Dynamics AX
การเชื่อมต่อระบบเงินเดือน
คู่มือภาพรวมการทำงานของระบบ
การสร้างรหัสบัญชี
การสร้างรหัสมิติ
การสร้างรหัสครุภัณฑ์
การสร้างผู้จำหน่าย (ผู้ขาย)
การสร้างรหัสลูกค้า
การสร้างรหัสลูกหนี้เงินยืม
การสร้างรหัสงบประมาณ
การบันทึกการตั้งยอดและปรับปรุงงบประมาณ
การบันทึกรายการปรับปรุง
การบันทึกโอนงบประมาณ
การบันทึกค่าใช้จ่ายงบสวัสดิการ
การบันทึกเงินรับฝากและอื่นๆ
การบันทึกค่าใช้จ่ายบุคลากร
การแสดงเลขที่บัญชีธนาคารในการบันทึกค่าใช้จ่ายและรายงานใบสำคัญของโมดูลบัญชีเจ้าหนี้ (อัพเดท 07 พฤศจิกายน 2561)