ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี

นางอรุณี นรเศรษฐ์สิงห์ : 02 665 3777 เบอร์ต่อ 6013

 • D-HALL     เต็มวัน  6,000 บาท     ครึ่งวัน  3,600 บาท

1 D-HALL (2) 1 D-HALL (1) 1 D-HALL (3)

 

 

 

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร
จำนวน 300 ที่นั่ง
พร้อมเครื่องเสียง

  856 total views, 2 views today

ห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ติดต่อ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น : อาจารย์พจนา นูมหันต์ : โทร. 086 338 5621, นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย : โทร. 086 887 1736

 • ห้องประชุม 1 (324)      เต็มวัน 1,000 บาท        ครึ่งวัน 500 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 79.60 ตารางเมตร
20 ที่นั่ง
โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

 • ห้องประชุม 2 (423)      เต็มวัน 1,500 บาท        ครึ่งวัน 1,000 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 120 ตารางเมตร
50 ที่นั่ง
โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

1,454 total views, 2 views today

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 • ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย    เต็มวัน  8,000 บาท    ครึ่งวัน 4,800 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
01 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย(ภาพถ่ายจากคณะสื่อสาร)
พื้นที่ 260 ตารางเมตร
จำนวน 100 ที่นั่ง
เครื่องฉายภาพสำหรับนำเสนอ
ผลงานรองรับระบบ HD
ห้องประชุมต่างระดับพร้อม
อุปกรณ์นำเสนอมัลติมีเดีย
 • ห้องประชุม 1101    เต็มวัน  4,500 บาท    ครึ่งวัน 2,700 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
ห้องประชุม 1101-1
พื้นที่ 261 ตารางเมตร
จำนวน 120 ที่นั่งสอบ
เครื่องเสียง, โปรเจคเตอร์
 • ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี (ห้อง Ad&PR Presentation Room)
      เต็มวัน  2,000 บาท    ครึ่งวัน 1,200 บาท

05 ห้อง Ad&PR-1 05 ห้อง Ad&PR-2 05 ห้อง Ad&PR-3

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 83 ตารางเมตร
จำนวน 30 ที่นั่ง
เครื่องเสียง, โปรเจคเตอร์, และ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

2,115 total views, 4 views today

ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร : โทร. 089 664 7585

 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์    เต็มวัน   4,500 บาท     ครึ่งวัน    2,500 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 01
พื้นที่ 14.4×10.5 เมตร
จำนวน 96 ที่นั่ง
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

1,987 total views, 2 views today

ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • ห้องประชุมกรมหลวง     เต็มวัน  7,000 บาท     ครึ่งวัน   4,000 บาท
 •  

   

   

   

   

   

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 443.50 ตารางเมตร
  จำนวน 300-400 ที่นั่ง
  เครื่องเสียง 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 ชุด
  จอรับภาพ 2 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  • Lecture theatre     เต็มวัน  5,000 บาท     ครึ่งวัน   3,000 บาท

  3 Lecture theatre 1 3 Lecture theatre 2 3 Lecture theatre 3

   

   

   

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 236 ตารางเมตร
  จำนวน 120 ที่นั่ง
  เครื่องเสียง 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 ชุด
  จอรับภาพ 3 ชุด
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  • ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์     เต็มวัน  4,000 บาท     ครึ่งวัน   2,500 บาท

  4 ดิเรกฤทธิ์ (4)4 ดิเรกฤทธิ์ (1)4 ดิเรกฤทธิ์ (2)4 ดิเรกฤทธิ์ (3)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 98 ตารางเมตร
  จำนวน 45 ที่นั่ง
  เครื่องเสียงสำหรับการประชุม 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 ชุด
  จอรับภาพ 3 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  กล้องวงจรปิด 1 ชุด
  • ห้องประชุมเทเวศร์     เต็มวัน  3,000 บาท     ครึ่งวัน   2,000 บาท

  5 เทเวศร์ 4 5 เทเวศร์ 1 5 เทเวศร์ 2 5 เทเวศร์ 3

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 74 ตารางเมตร
  จำนวน 30 ที่นั่ง
  เครื่องเสียงสำหรับการประชุม 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด
  จอรับภาพ 1 ชุด
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด

  1,360 total views, 2 views today

  ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ

  ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ : ดร. สุวิทย์ ไวยทิพย์ : โทร. 086 343 3733

  • ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์     เต็มวัน  22,000 บาท     ครึ่งวัน   15,000 บาท

  01 ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (1) 01 ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 835 ตารางเมตร
  จำนวน 300 ที่นั่ง
  คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องบรรยาย (ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์)     เต็มวัน  3,000 บาท     ครึ่งวัน   2,000 บาท

  02 ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ (1) 02 ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 84 ตารางเมตร
  จำนวน 35 ที่นั่ง

  • ห้องบรรยาย (ตึกมงคลอาภา R203)     เต็มวัน  7,500 บาท     ครึ่งวัน   5,000 บาท

  03 R203 ตึกมงคลอาภา (1) 03 R203 ตึกมงคลอาภา (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 290 ตารางเมตร
  จำนวน 100 ที่นั่ง

  • ห้องบรรยาย (ตึกมงคลอาภา R204)     เต็มวัน  6,000 บาท     ครึ่งวัน   4,000 บาท

  04 R204 ตึกมงคลอาภา (1) 04 R204 ตึกมงคลอาภา (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 178.50 ตารางเมตร
  จำนวน 80 ที่นั่ง

  • ห้องบรรยาย 2201, 2202     เต็มวัน  6,500 บาท     ครึ่งวัน   4,500 บาท

  05 ห้องบรรยาย 2201 (1) 05 ห้องบรรยาย 2201 (2) 05 ห้องบรรยาย 2202 (1)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 192 ตารางเมตร
  จำนวน 80 ที่นั่ง
  คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์
  และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องประชุมมงคลอาภา     เต็มวัน  80,000 บาท     ครึ่งวัน   60,000 บาท

  06 ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (1) 06 ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 1,813.50 ตารางเมตร
  จำนวน 3,000 ที่นั่ง
  (อุปกรณ์พร้อม) เต็มวัน 80,000 บาท ครึ่งวัน 60,000 บาท
  (ไม่มีอุปกรณ์) เต็มวัน 60,000 บาท ครึ่งวัน 40,000 บาท

  1,920 total views, 2 views today

  ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682

  • ห้องประชุมโชติเวช     เต็มวัน  40,000 บาท     ครึ่งวัน   20,000 บาท

  S__6586384ห้องประชุม (1)DSC_0685

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 739.20 ตารางเมตร
  จำนวน 200-300 ที่นั่ง
  โต๊ะพร้อมเก้าอี้ คอมพิวเตอร์
  โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  เงินประกันความเสียหาย 15,000 บาท

  1,622 total views, no views today

  ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ : โทร. 089 479 7432

  • ห้องประชุมเฟืองเงิน    เต็มวัน   3,000 บาท     ครึ่งวัน    1,800 บาท

  A07Y0104 A07Y0105 A07Y0107

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 17×10 เมตร
  จำนวน 50 ที่นั่ง
  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องประชุมเฟืองทอง   เต็มวัน   5,000 บาท     ครึ่งวัน    3,000 บาท

  A07Y0122 A07Y0130 A07Y0134 A07Y0136

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 20×10 เมตร
  จำนวน 150 ที่นั่ง
  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องประชุมเฟืองเพชร  เต็มวัน   4,000 บาท     ครึ่งวัน    2,400 บาท

  A07Y0188 A07Y0193 A07Y0196 A07Y0199

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 20×12 เมตร
  จำนวน 35 ที่นั่ง
  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องสัมมนาเฟืองเหนือ   เต็มวัน   45,000 บาท     ครึ่งวัน    27,000 บาท

  A07Y0281

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 32×48 เมตร
  จำนวน 1,000 ที่นั่ง
  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

  2,008 total views, no views today